Uprawnienia dozorowe

[rev_slider UD]

SIMP ODK prowadzi szkolenia na uzyskanie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i Transportowego Dozoru Technicznego (TDT)

W zakresie kwalifikacji do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) Dozór techniczny to określone ustawą o dozorze technicznym działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych.

Przez urządzenia techniczne należy rozumieć urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, wskutek:

  • rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
  • wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
  • rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Przyjmując powyższe kryteria określono urządzenia techniczne, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Należą do nich między innymi:

  • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,
  • układarki i układnice,
  • dźwigi i dźwignice,
  • wyciągi towarowe i wyciągi statków,
  • podesty ruchome,
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Pełna lista urządzeń technicznych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego: www.udt.gov.pl.

SIMP ODK w Szczecinie posiada uznanie UDT (akredytację) do prowadzenia szkoleń w zakresie Urządzeń Transportu Bliskiego – informacja na stronie www.udt.gov.pl lub w UDT w Szczecinie.